Aquatron International AB

Sistem de toaleta biologica!

Reningseffekter

Då Aquatron är en del av avloppssystemet så är reningsgraden beroende på alla ingående komponenter.
Kretsloppslösning fås genom att fekalierna komposteras och närsalterna återförs till marken.
Slammet från 2-kammar brunnen kan också återföras enkelt med en slamavvattnare till den egna komposten.
Tack vare att anläggningen är enkel och robust så klarar användaren av att sköta allt enkelt själv.

Aquatron systemet ersätter behovet av en 3-kammarbrunn som måste tömmas med sugbil, istället låter man naturen ta hand om det genom förmultning.
Spolvattnet leds till en 2-kammarbrunn där det blandas med övrigt BDT-vatten för att sedan renas i en godkänd infiltration enligt Naturvårdsverkets PM om Aquatron.

 

image-51

RENINGSKRAV
I Sverige har vi idag två typer av miljökrav på avloppsvatten beroende på vart fastigheten befinner sig, det är HÖGA och NORMALA krav på rening. Beroende på vart i Sverige fastigheten ligger kan avstånd for olika zoner ändra sig. I vissa kommuner har till och med miljökontoren bestämt att det är höga krav i hela kommunen. För att vara säker är det alltid bäst att ringa till sin egen kommun och fråga om den aktuella fastigheten.NORMALA KRAV (BOD 90%, Fosfor 70%)
När man kopplar Aquatron till en 2-kammarbrunn och en godkänd infiltration så klarar man normala reningskrav enligt Naturvårdsverket riktlinjer. Vill man öka reningsgraden och få helt fritt från farliga bakterier från fekalierna så använder man Aquatrons UV-enhet.

HÖGA KRAV (BOD 90%, Fosfor 90%, Kväve 50%)
För att klara kraven vid höga miljökrav finns det olika möjligheter med Aquatron.
Urinseparering gör att man sorterar bort både urin och fekalier, bara spolvattnet går vidare till slamavskiljaren. Urinseparering sker med en urinseparerande toalett (två “skålar” med två utlopp). Urin leds till en separat tank som sedan används som gödningsmedel, antingen på den egna tomten eller på ett lokalt lantbruk.
image-50

Aquatron fosforfälla används efter Aquatronens cyklon och kompostkammare för att reducera den fosfor som kommer med via urinen. Fosforfällan reducerar inte kväve så i detta fall rekommenderar vi en infiltration/markbädd med biomoduler för att uppnå kvävereduceringen.
clip_image00113

Enligt Naturvårdsverkets regler så ser ett snitt avloppsvatten ut så här (g/p.d)

Urin Fekalier BDT Total
BOD7 5 15 28 48
Fosfor (P) 1 0,5 0,15 – 0,6 2
Kväve(N) 11 1,5 1,4 14

Notering: Fosforhalten i BDT vatten är idag 0.15g/person och dag i och med att det är förbjudet med fosfor i rengöringsmedel.

0.6g fosfor per person och dag var värdet innan fosforn vart förbjuden i rengöringsprodukter, men värdet finns fortfarande med i Naturvårdsverkets regler än i dag.

Samma diagram räknat i procent

Urin Fekalier BDT Total
BOD7 10.33% 31.33% 58.33% 100%
Fosfor (P) 60.66% 30.33% 9.00% 100%
Kväve(N) 79.00% 11.00% 10.00% 100%

Det som händer om man använder Aquatron är att man tar bort fekaliernas andel och om man har urinseparering så försvinner urinens andel också.

Nu har man i tidigare undersökningar antagit att 50% av urinen spolas fel i urinseparerande wc pga. av missbruk och då blir värdena fel såklart.

Anser man att torrtoaletter med urinseparering klarar de höga kraven så klarar även en urinseparerande wc det!

image-70